Letölthető változat (doc)


:: Utazási szerződés ::

Amely létrejött egyrészről a THÉTA Utazási Iroda Kft. (továbbiakban, Théta Kft.) címe: 1077 Budapest, Wesselényi u.13., Cégbejegyzési szám: 01-09-681116, MKEH engedély szám: R-02031/2000 Vagyoni biztosíték: EUB Biztosító, Adószám:11879727-2-42, mint utazásszervező, másrészről a megrendelő (továbbiakban Utas) között, az alábbi feltételek közös elfogadásával:

 1. A Théta Utazásszervező Kft. által szervezett utazásokra a PTK 415-416.§-ok, valamint az utazásszervezési és utazásközvetítői tevékenységet szabályozó Kormányrendeletben kötelezően előírt rendelkezések az irányadóak.
 2. Az utazásra történő jelentkezés időpontjában az Utas és a Théta Kft. között érvényes Utazási Szerződés jön létre. Az Utazás időtartamát az egyes részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés módját a Théta által kiadott utazási ajánlat, továbbá az utazás megrendelését követően Théta által az Utasnak, vagy az utazásokat értékesítő partnerirodának eljuttatott visszaigazolás tartalmazza. Ezen okmányok, és az utazási ajánlat a létrejött Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adatokban a megrendelést követően bekövetkezett változásokról mindkét fél kölcsönös, haladéktalan tájékoztatási kötelezettséggel rendelkezik.
 3. Az utazásra történő jelentkezéskor az Utas a kiajánlott és elfogadott részvételi díjból 40% előleget fizet, az előleg befizetésével egyidejűleg jelen Utazási Szerződés minden pontját, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadja, és a mellékelt nyilatkozatot kitöltve aláírja. Az ÁFA törvény eloírásai szerint 2010 január 01-tol nem csak természetes személy lehet utas, mint az utazásszervezoi szolgáltatás megrendeloje. Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minoségében, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelo (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemloen (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekrol, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. eloírásai alapján + 25% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek. On-line megrendelés esetén az utas megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervezo utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerzodés akkor jön létre, ha az utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalta vagy befizette és az beérkezett irodánk bankszámlájára, valamint az utazásszervezo a megrendelést írásban visszaigazolta. On-line megrendelés esetén szerzodéskötésnek minosül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerzodést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezonek (szerzodéskötésre utaló magatartás!). Az indulást megelőző 30. napig a teljes részvételi díj befizetése esedékessé válik, a befizetés elmulasztása a megrendelés törlését eredményezheti. Abban az esetben, ha az előleg befizetése és a teljes részvételi díj kiegyenlítése közötti időszakban Théta Kft. a részvételi díj módosítására kényszerül, a módosításról haladéktalanul írásos értesítést küld.
 4. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, repülőjáratok díja, a Légitársaságok által újonnan bevezetett illetékek, adók, vagy a valutaárfolyamok megváltozása miatt Théta a részvételi díjat jelen szerződés megkötését követően is felemelheti, amennyiben az emelés mértéke 10%-ot meghaladó, az Utas a szerződéstől visszaléphet és a teljes részvételi díj visszatérítését kérheti.
 5. Amennyiben az Utas az utazás ideje alatt a megállapodásban nem szereplő szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy a szálláshely magasabb kategóriája történő módosítása mellett dönt, úgy a helyszínen köteles megfizetni a szolgáltató által meghatározott díjat és a módosításról a Théta Kft.-t vagy helyi képviselőjét köteles értesíteni. A megrendelt szolgáltatás díja (befizetett részvételi díj) nem visszatéríthető, annak értéke az új szolgáltatás díjából nem vonható le.
 6. Az Utas köteles az utazáshoz szükséges mindenkori útlevél, vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkat Théta nem téríti meg. Az utazásra történő jelentkezéskor Théta nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges úti okmányok birtokában vannak e. Külföldi állampolgárok vízumaikat egyénileg szerzik be.
 7. Amennyiben az utazási szolgáltatás ellenértéke a megadott határidoig nem érkezik be az utazásszervezo bankszámlájára, az utazásszervezo törli a megrendelést. Az esetlegesen felmerülo költségeket az utas ebben az esetben is köteles megfizetni.
 8. Théta az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában a meghirdetett utazásokat lemondhatja legkésőbb az indulást megelőző 14. napig, a teljes részvételi díj visszatérítése mellett.
 9. A PTK. 399.§-ának figyelembevételével a sztrájk, háborús és politikai konfliktusok, katasztrófa, nemzetközi embargó, és az ezek kapcsán hivatalos szervek által egyoldalúan bevezetett intézkedések, a Légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások, a menetrend bármely okból bekövetkező változása olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyekért egyik fél sem felelős és mindkét fél érdekkörén kívül merül fel.
 10. A repülős utazáson részvevők, jelen szerződéssel egyidejűleg maradéktalanul elfogadják a légitársaságok által kikötött, Nemzetközi Egyezményeken alapuló feltételeket is. Elfogadják továbbá, hogy vitás kérdések kapcsán felmerült kártérítést Théta Kft. kizárólag a légitársaság által nyújtott kártérítés mértékéig nyújt. A repülős utazáson résztvevők tudomásul veszik, hogy az előzetesen kiadott menetrend a közlekedési eszköz meghibásodása, a légifolyosók zsúfoltsága vagy bármely előre nem látható ok miatt akár az utazás ideje alatt is megváltozhat. Az utazás tervezésénél az Utasnak maradéktalanul figyelembe kell vennie egy jelentős késés előfordulásának lehetőségét. Théta nem tartozik felelősséggel a jelentős késések okozta károkért, de minden esetben az anyagi károk, és a kellemetlenségek lehetőségekhez képest történő csökkentésére, megszüntetésére törekszik.
 11. Théta Kft. nem vállal kártérítési kötelezettséget olyan szolgáltatások elmaradásáért vagy hibás teljesítéséért, amelyek ellenértéke előzőleg nem került befizetésre. Külföldi partnerirodák által szervezett kirándulások, fakultatív programok résztvevői, hibás teljesítés esetén kizárólag a helyszínen kaphatnak kártérítést a program szervezőjétől.
 12. Az Utas részéről történő 30. napon belüli időpont vagy szálláshely módosítás vagy az utazás tényleges lemondása esetén az alábbi összegű kötbér fizetendő:
  • 40 - 28. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
  • 28 - 15. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
  • 14 - 9. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 70%-a
  • 8. napon vagy azon belül történő lemondás vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.
  Egyes esetekben fentiektől eltérő lemondási feltételek az irányadóak. Az eltérő feltételeket, Felek a szerződés létrejöttekor, az utazásra történő jelentkezéskor egyértelműen rögzítik. Az eltérő feltételeket Théta Kft., külföldi partnerei vagy a légitársaságok által meghatározott egyedi kötelezettségek, különös fizetési feltételek teljesítése miatt szabja. Ezen eltérő feltételeket, a Théta Kft, az Utasnak, vagy a megrendelést felvevő partnerirodának küldött visszaigazolásban köteles rögzíteni.
 13. Az utazási ajánlatokban szereplő részvételi díjak, BBP biztosítást és stornó biztosítást nem tartalmaznak. Ezen biztosítás megkötéséről az utasok egyénileg gondoskodnak.
 14. Az Utas köteles az utazás során felmerült problémákat haladéktalanul Théta Kft. tudomására hozni annak érdekében, hogy Théta Kft. azokat a legrövidebb idő alatt az Utasok megelégedésére elhárítsa. A hiányos szolgáltatásokról a helyszínen a helyi partneriroda képviselőjével, vagy a szálloda munkatársai segítségével írásos jegyzőkönyvet is kell készíteni. Amennyiben a jegyzőkönyv elkészítése a szolgáltatók gátló magatartása vagy bármely más ok miatt lehetetlenné válik az Utas köteles az ellehetetlenülés tényét haladéktalanul Théta Kft tudomására hozni.
 15. Théta Kft. fenntartja a jogot a szálláshely kizárólag kategórián belüli módosítására, vagy a szolgáltatások azonos értékűre történő cseréjére indokolt esetben.
 16. Théta Kft. az utas által megfizetett teljes részvételi díj után számlát állít ki kalkulált Áfa tartalommal az utas nevére. Amennyiben az utas nem a saját nevére hanem cég nevére kéri a szolgáltatásról kiállított számlát, az Áfa törvény 2009. évi előírása szerint a részvételi díj + 25% áfa összegről kap bizonylatot, mely Áfa összeget a céges megrendelő visszaigényelhet.
 17. Vitás kérdésekben Felek elfogadják a Pesti Kerületi Központi Bíróság kizárólagos illetékességét, de előzőleg a viták békés rendezésére törekednek.

Az Utas a megrendelés létrejöttekor tudja, hogy az Utazási Szerződés, Utazásközvetítő közreműködésével jött létre.

Utazásközvetítő iroda neve:...........................................................................................................................

Utazásközvetítő iroda MKEH engedélyszáma:................................................................................................

Utazásközvetítő iroda cégjegyzékszáma:......................................................................................................

Utazásközvetítő iroda adószáma:..................................................................................................................

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, az utazók képviseletében az utazás megrendelőjeként kijelentem, hogy a Théta Utazásszervező Kft. utazási ajánlatának 1 példányát, annak tanulmányozása után átvettem, jelen szerződésben foglaltakat és az ajánlatban szereplő általános tudnivalókat elolvastam, a szerződés minden pontját magam, és a velem utazók nevében is kötelezőnek fogadom el.

Dátum:..................................................................

Utazásszervező képviseletében az Utazásközvetítő:..................................................................

Utazók képviseletében az utazás megrendelője:.........................................................................

Autóbusz bérlés  |   Belföld  |   Külföld  |   Információk  |   Kapcsolat  |   Impresszum  |  ©Théta Utazási Iroda 2019