Letölthető változat (doc)


:: Megbízási szerződés utazások közvetítésére ::

Amely létrejött egyrészről a THÉTA UTAZÁSI IRODA KFT. (1077 Budapest Wesselényi u.13.) Cégjegyzékszáma: 01-09-681116, GM bejegyzés száma: R-2031/2000, Adószáma: 11879727-2-42, mint Utazásszervező (továbbiakban Utazásszervező)

Másrészről,

A szerződő Partneriroda adatai:

Név:....................................................................................................................................

Cím:....................................................................................................................................

Telefon / telefax / e-mail cím:..............................................................................................

GM EKH bejegyzési száma:.................................................................................................

Cégjegyzék száma:.............................................................................................................

mint Utazásközvetítő (továbbiakban Utazásközvetítő) között, a PTK. Idevonatkozó szakaszai, valamint az utazási és utazásközvetítői szerződésről szóló 214/1996 (XII.23.) Kormányrendelet szerint, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Gazdasági Minisztérium előírásainak megfelelően utazásszervezői ill. utazásközvetítői tevékenység folytatására jogosult gazdasági társaságként működnek.
 2. Jelen szerződés keretei között Utazásszervező vállalja, az utazási program összeállítását és az utazási szolgáltatások teljesítését.
 3. Utazásszervező megbízza Utazásközvetítőt az Utazásszervező által szervezett utazások és a kapcsolódó szolgáltatások értékesítésével. Utazásközvetítő ezen megbízást elfogadja és kötelezi magát, hogy annak jelen szerződés feltételei szerint eleget tesz, az információs anyagot irodájában elhelyezi és díjmentesen terjeszti.
 4. Utazásszervező programjait katalógusban, szórólapokon, internetes oldalán, körlevelek segítségével hirdeti meg, amelyet Utazásközvetítő rendelkezésére bocsát. Utazásközvetítő vállalja, hogy az információs anyagok tartalmát megismeri, azokról az utasokat tájékoztatja. Utazásszervező köteles a programokkal kapcsolatban minden felvilágosítást Utazásközvetítőnek időben megadni. Utazásközvetítő felel, az utasok megfelelő időben történő pontos tájékoztatásáért.
 5. Utazásközvetítő Utazásszervezőtől telefonos egyeztetés után, a kívánt programot írásban megrendeli, Utazásközvetítő a megrendelést írásban visszaigazolja. Az írásos megrendelés csak az írásos visszaigazolást követően minősül foglalásnak. Utazásközvetítő az Utas képviseletében jár el.
 6. Utazási szerződés jön létre Utas és Utazásszervező között, amennyiben az Utazásközvetítő az Utast, ezen írásos megrendelés Utazásszervező részére történő továbbításával egyidejűleg a megállapodott részvételi díj 40%-ának befizetésére kötelezi, továbbá tájékoztatja az Utast azon kötelezettségéről, miszerint a teljes részvételi díj legkésőbb az utazást megelőző 30.napon esedékessé válik.
 7. Az előleg befizetésekor Utazásközvetítő az Utazásszervező Utazási Szerződését az Utassal megismerteti, aláíratja, annak 1 példányát az Utasnak átadja, 1 példányát megőrzi. Ezt követően igazolhatóan átadja az Utazásszervező érvényes katalógusát is, amely az Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 8. Utazásközvetítő felel minden olyan kár bekövetkeztéért, amely igazolhatóan a helytelen tájékoztatás miatt következik be, ideértve azt is, amely esetben az Utazásközvetítő az Utazásszervező katalógusát, ajánlatát az utas részére nem adta át.
 9. Utazásközvetítő felel, minden olyan a hiányos tájékoztatásból eredő hibáért, amely bekövetkeztekor nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a Szerződést és az ajánlatokat tartalmazó érvényes katalógust valóban megismertette és átadta az Utasnak.
 10. A megrendelés Utas részéről történő módosulása esetén Utazásközvetítő haladéktalanul tájékoztatást küld Utazásszervezőnek. Utazásszervező jogosult a kiadott program törlésére vagy megváltoztatására, amennyiben arról Utazásközvetítőnek írásos értesítést küld. Utazásközvetítő a változásokról az Utast igazolhatóan értesíti, és tájékoztatja Utazásközvetítőt, hogy az Utas megrendelését a változásokkal együtt is fenntartja-e
 11. A lefoglalt szolgáltatásokról Utazásszervező a visszaigazolással egyidejűleg Utazásközvetítő részére számlát is kiállít, jelen szerződésben meghatározott cégadatok alapján. A számla tartalmazza, az utasok által megrendelt szolgáltatások tételes listáját, az Utazásközvetítőt megillető kedvezmény feltüntetésével.
 12. Utazásközvetítő köteles a számla összegét, a feltüntetett határidő figyelembevételével az Utazásszervező bankszámlájára átutalni, vagy előzetes megbeszélés után annak összegét készpénzben az Utazásszervező részére befizetni. Utazásközvetítő felel a késedelmes fizetés miatt bekövetkezett károkért, és tudomásul veszi, hogy a késedelmes fizetés a foglalás törlését is eredményezheti.
 13. Utazásközvetítő köteles Utazásszervező részére minden igazolható kárt megtéríteni, amelyet a megrendelt szolgáltatások késedelmes fizetése eredményez.
 14. Utazásszervező az Utas részére úti okmányokat állít ki, ezek Utas részére történő átadásával Utazásközvetítőt bízza meg. Utazásközvetítő az úti okmányokat úgy adja át az Utasnak, hogy azok helyességéről és hiánytalanságáról lehetőség szerint maga is meggyőződik.
 15. Utazásszervező Utazásközvetítőnek az alábbi mértékű kedvezményt nyújtja az értékesített utazások után: Katalógusban szereplő repülős utazások részvételi díjából: 15% Horvátországi szállások, egyéni utazások részvételi díjából: 10% Akciós áron meghirdetett utazások díjából: 10% Felárak, kiegészítő szolgáltatások díjából: 10% A repülőtéri illeték, vízum, transzfer összegéből nem vonható le kedvezmény. Egyes körlevelekben meghirdetett részvételi díjakból néhány esetben, ettől eltérő mértékű kedvezmény juttatandó.
 16. Mindkét fél kijelenti, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján rendezi, de eredménytelenség esetén elfogadja a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 17. Szerződő felek jogosultak jelen szerződést felmondani, a folyamatban lévő ügyek rendezésével. A szerződés nem szűnik meg mindaddig, amíg a felek között elszámolási vita vagy folyamatban lévő rendezetlen ügy van.

Jelen szerződést mindkét fél elolvasta, értelmezte, és mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírja.


Dátum:..................................................................

Utazásközvetítő képviseletében:..................................................................

Utazók képviseletében az utazás megrendelője:.........................................................................

Autóbusz bérlés  |   Belföld  |   Külföld  |   Információk  |   Kapcsolat  |   Impresszum  |  ©Théta Utazási Iroda 2019